تست بلاک

از دستگاه تست بلاک  Test block  جهت تست رله ها استفاده می شود.

با استفاده از دستگاه Test block  دیگر نیازی به باز و یا بسته کردن رله های

حفاظتی، جهت انجام تست نمی باشد در نتیجه در وقت صرفه جویی

می شود. همچنین جداسازی رله از محيط  و تست های ثانويه بـا این وسیله

سريعتر و آسانتر انجام می گیرد.

استفاده از این تجهیز  باعث صرفه جویی در وقت شده و اتصال ایمن و سریع

و راحت به دستگاه‌های تست می‌شود.

انواع Test block

Test block جریانی CC-E-VA-6.6 

تست بلاک ولتاژی TC-E-VA-2.2

Test block MMLG01

Test block MMLB01

Test block 2MLG01

جداسازي جفت هاي ترمينال از پشت كيس بيرون آمده اند هر مدار شامل يك

جفت ارتباطي داخلي است كه بصورت نرمال به يكديگر بسته شده اند . زماني

كه دستگاه حفاظتي مرتبط در سرويس ، دارايشرايط نرمال باشد، دستيابي به

اين مدارات داخلي براي تست با برداشتن پوشش جلوئي امكان پذير است .

هنگاميكه درپوشبرداشته مي شود ميله متاليكي كه به سطح داخلي كيس محكم

شده است به صورت اتوماتيك بيرون مي آيد . بنابراين مدار بين ترمينالهاي 13 و 14

منو اصلی