معیارهای خرید انواع فن 

جهت خرید فن باید به معیار های مختلفی توجه نمود از جمله مهم ترین آنها میتوان به موارد

زیر اشاره نمود:

برای خرید مناسب اولین نکته که باید مورد توجه قرار داد ابعاد هواکش میباشد و با توجه به

منبع ولتاژ در دسترس باید ولتاژ مناسب را انتخاب نمایید. همچنین باید به این نکته دقت نمود که اگر

طول عمر فن برایمان مهم میباشد جهت خرید حتما باید نوع بلبرینگی را انتخاب نمود که نسبت

به نوع بوشی داری طول عمر و قیمت بالاتری میباشد.

همچنید یکی از نکته هایی مهمی که باید مورد توجه قرار با توجه به درجه حرارت محیط نوع پره فن

را انتخاب نماییم،یعنی اگر دمای کارکرد محیط بالا میباشد باید حتما از فن پروانه فلزی استفاده نماییم.

منو اصلی