چنانچه خطای از قبیل 50 و 51 و64R و 32 و…. اتفاق بی افتد رله لاک اوت

عمل کرده و کنتاکت Trip رله فعال شده و فرمان قطع برای بوبین قطع کلید

(Trip Coil) ارسال میکند.

کنتاکت تریپ رله لاک اوت زیمنس 7PA2331-1 فقط بصورت دستی توسط

اپراتور ریست می شود حتی اگر منبع تغذیه رله را قطع کنیم کنتاکت تریپ

برطرف نمی شود

منو اصلی