ولت متر عقربه ای وسیله ای میباشد که برای اندازه گیری اختلاف پتانسیل بین

دو فاز در یک شبکه مورد استفاده قرار میگیرد. پتانسیل مترها در انواع AC و ساخته

می شوند ولت سنج عقربه ای دارای قاب گردنده ی چرخانی میباشد که در میدان

مغناطیسی قرار گرفته. ولتمتر عقربه ای BEW در مدل تابلویی و در سایز96*96

جهت اندازه گیری کمیت ولتاژ با کلاس دقت 1.5 و درجه حفاطت IP52تولید گردیده اند.

این ولت متر دارای حداکثر انحراف عقربه 90 درجه هستند که به ازای90  درجه، اندازه

گیری حداکثر مقدار کمیت اندازه گیری شده را نمایش می دهد.

 

 

 

منو اصلی